logoug150

dr Grzegorz Bucior

Katedra Rachunkowości

Wydział Zarządzania

Seminarium

Prace magisterskie pisane pod moim kierunkiem powinny poruszać tematykę rachunkowości. Mogą to być różne jej dziedziny tym niemniej preferuję tematy z zakresu rachunkowości finansowej oraz rachunek kosztów. Mile widziane są prace z rachunkowości sektora publicznego.

Materiały dla seminarzystów:

Zasady pisania pracy licencjackiej

Ankieta uczestnika seminarium magisterskiego

Zasady pisania pracy magisterskiej

Struktury wybranych prac magisterskich

Konspekt pracy magisterskiej - wzór

Strona_tytułowa pracy magisterskiej 

 

Tytuły prac dyplowych:

lp

tytuł

autor

rok obrony

1

Funkcjonowanie i rachunkowość budżetu Unii Europejskiej

Fedorek Dagmara

2005

2

Gmina jako podatnik podatku od towarów i usług

Zygmańska Marta

2005

3

Leasing jako źródło finansowania środków trwałych przedsiębiorstwa

Kosecka Anita

2005

4

Podatek VAT w obrocie towarowym w Unii Europejskiej

Florczyk Anna

2005

5

Rola dochodów własnych w gospodarce budżetowej gminy

Zwara Joanna

2005

6

Różnice kursowe w świetle prawa bilansowego i podatkowego

Chęcińska Alicja

2005

7

Sprawozdania finansowe jako źródło analizy płynności przedsiębiorstwa

Zając Joanna

2005

8

Wpływ amortyzacji środków trwałych na wynik finansowy w przedsiębiorstwie

Siemieniuk Agata

2005

9

Wycena kontraktów długoterminowych w przedsiębiorstwie budowlanym

Kreft Jan

2005

10

Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Ratułowska Izabela

2005

11

Wycena i ewidencja leasingu inwestycji długoterminowych

Zasada Milena

2007

12

Rachunkowość spółki akcyjnej w postępowaniu upadłościowym

Ziemann Beata

2007

13

Ocena rentowności towarzystwa budownictwa społecznego

Bieńkowska Elżbieta

2006

14

Odpisy aktualizujące składniki aktywów w przedsiębiorstwie uslugowym

Falba Joanna

2007

15

Kalkulacja kosztu wytworzenia energii elektrycznej

Dobrowolska Sylwia

2007

16

Factoring jako źródło finansowania przedsiębiorstw

Badźmierowska Maria

2007

17

Wycena i ewidencja finansowych instrumentów pochodnych w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym

Bańkowska-Zmuda Ewa

2007

18

Kalkulacja kosztu wytworzenia wyrobu w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Midura Małgorzata

2007

19

Wycena i ewidencja odroczonego podatku dochodowego

Fudała Marzena

2007

20

Wycena i ewidencja inwestycji długoterminowych

Riegel Gabriela

2007

21

Krótkoterminowe kredytowanie przedsiębiorstw w świetle prawa bilansowego

Mazerant Anna

2007

22

Koszty i przychody wspólnoty mieszkaniowej

Bużan Małgorzata

2007

23

Rola sprawozdań finansowych w analizie wskaźnikowej przedsiębiorstw

Pajda Beata

2007

24

Polityka rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych

Rybacka Sylwia

2007

25

Ocena decyzji inwestycyjnych na przykładzie zakładów chemicznych „Alice” SA

Naczke Agata

2007

26

Transakcje wewnątrzwspólnotowe w księgach rachunkowych i ich ewidencja podatkowa

Skelnik Jolanta

2007

27

Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów

Bakalarska Iwona

2007

28

Wycena i ewidencja majątku trwałego w świetle prawa bilansowego i podatkowego

Sobiesińska Marta

2007

29

Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie Finnstone

Czerniewska Emilia

2007

30

Analiza wskaźnikowa Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych na podstawie sprawozdań finansowych

Jędrzejewska-Kowalska

2007

31

Analiza kondycji finansowej zakładów budżetowych na przykładzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach

Piotr Kryszewski

2008

32

Budżetowanie działalności jednostek budżetowych

Teresa Serkowska

2008

33

Finansowanie środków trwałych na wyższych uczelniach publicznych

Agnieszka Kruk

2008

34

Gospodarka finansowa jednostek budżetowych na przykładzie domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku

Mariola Midura

2008

35

Inwentaryzacja aktywów i pasywów przedsiębiorstwa

Iwona Kaniecka

2008

36

Kalkulacja kosztu wytworzenia usługi edukacyjnej w szkolnictwie wyższym

Eliza Juwko-Knapkiewicz

2008

37

Koszty pracy w Centrum Stomatologicznym

Izabela Pacholska

2008

38

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw branży budowlanej

Żaneta Wendzik

2008

39

Plan finansowy w wojewódzkich jednostkach budżetowych

Janina Mikos

2008

40

Podatkowe dochody samorządu terytorialnego transferowane przez organy administracji państwowej

Elżbieta Szwaba

2008

41

Polityka budżetowa gminy Władysławowo

Anna Kupczak

2008

42

Polityka rachunkowości jednostek budżetowych

Bernadeta Drąg

2008

43

Polityka rachunkowości jednostki budżetowej

Magdalena Bielawska

2008

44

Przedawnione zobowiązania podatkowe

Magdalena Hinc

2008

45

Rachunek oraz kalkulacja kosztów usług medycznych

Magdalena Arendt

2008

46

Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie

Renata Drawska

2008

47

Sprawozdawczość budżetowa gminy

Teresa Dzielisz-Dombrowska

2008

48

Sprawozdawczość finansowa jednostek budżetowych

Celina Janicka

2008

49

Wycena i ewidencja kontraktów długoterminowych w przedsiębiorstwie budowlanym

Agnieszka Bonisławska

2008

50

Sposoby finansowania majątku przedsiębiorstwa handlowego

Kwidzyńska Katarzyna

2009

51

Podatki lokalne jako źródła dochodów budżetowych w gminie

Kopeć Angelika

2009

52

Kalkulacja kosztu wytworzenia wyrobów gotowych w przedsiębiorstwie branży meblarskiej

Grodzicka Dominika

2009

53

Dochody i przychody budżetowe gminy

Laskowska Magdalena

2009

54

Amortyzacja środków trwałych w ujęciu podatkowym i bilansowym

Kostrzewa Marta

2009

55

Rachunkowość i sprawozdawczość oświatowych jednostek budżetowych

Barełkowska Mariola

2009

56

Rodzaje rachunku kosztów w przedsiębiorstwie

Lebiedziuk Marta

2009

57

Analiza sprawozdań finansowych jako źródło oceny finansowej przedsiębiorstwa

Kozikowski Marcin

2009

58

Sprawozdawczość finansowa i budżetowa gminy

Pipiórka Żaneta

2009

59

Sprawozdawczość w jednostce budżetowej

Borzyszkowska Monika

2009

60

Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych w gminie

Gajewska Agnieszka

2009

61

Sprawozdanie finansowe jako źródło oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Życki Paweł

2009

62

Leasing jako źródło finansowania inwestycji przedsiębiorstwa

Hirsz Mirosława

2009

63

Rachunkowość stowarzyszenia na przykładzie Gminnego Uczniowskiego Klubu sportowego „Bellator”

Zima Aldona

2009

64

Polityka rachunkowości w samorządowej jednostce budżetowej

Tazbir Iwona

2009

65

Ewolucja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego

Flisik Hanna

2009

66

Rachunkowość wojskowej jednostki budżetowej

Kosecka Kamila

2009

67

Wycena i ewidencja podatku odroczonego w Przedsiębiorstwie Budowlano-Usługowym „Cyntex” SA

Jankowska Magdalena

2009

68

Rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości mieszkaniowej

Spigarski Adam

2009

69

Wykorzystanie sprawozdawczości finansowej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Ignaczak Joanna

2010

70

Gmina jako element systemu podatkowego w Polsce

Fijas Emilia

2010

71

Koszty pracy w ujęciu bilansowym i podatkowym

Wolska Magdalena

2010

72

Rozliczanie kosztów utrzymania czynszowych lokali mieszkalnych

Spigarska Dorota

2010

73

Gospodarka finansowa jednostek budżetowych i kierunki jej modyfikacji na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy

Wenta Łukasz

2010

74

Rachunek kosztów zmiennych jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem

Gwóźdź Alicja

2010

75

Kontrakty długoterminowe w prawie bilansowym

Kos Katarzyna

2010

76

Rola rachunkowości w zarządzaniu jednostką budżetową

Żdżyłowska Helena

2010

77

Rachunkowość w polityce budżetowej samorządu terytorialnego

Marynowska Arletta

2010

78

Rachunkowość środków unijnych w jednostce samorządu terytorialnego

Wróbel Monika

2010

79

Podatek VAT w transakcjach transgranicznych

Wolska Hanna

2010

80

Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych

Długa Elżbieta

2010

81

Rezultat finansowy działalności w prawie bilansowym i podatkowym

Kondratowicz Patrucja

2010

82

Fundusze unijne w księgach i sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego

Kurkowska Justyna

2010

83

Budżetowanie działalności jednostki budżetowej

Mickiewicz Małgorzata

2010

84

Rachunkowość podatkowa w jednostce samorządu terytorialnego

Gdaniec Małgorzata

2010

85

Przejście z uproszczonej ewidencji na rachunkowość w przedsiębiorstwie

Kudelska Anna

2010

86

Wieloletnie plany inwestycyjne gminy

Ramczyk Marlena

2010

87

Inwentaryzacja składników bilansowych w jednostce budżetowej

Kreft Aleksandra

2010

88

Wynik finansowy a dochód do opodatkowania w przedsiębiorstwie usługowym

Kwiatkowska Janina

2010

89

Budżetowanie zadań jednostki budżetowej

Zdrojewska Anna

2010

90

Podatek odroczony w rachunkowości przedsiębiorstwa na przykładzie CTW OMEGA

Kleinszmidt Agnieszka

2010

91

Kontrola finansowa w sektorze jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Starostwa Powiatowego w Kościerzynie

Piepióra Barbara

2010

92

Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej w rachunkowości przedsiębiorstwa

Langowska Marta

2011

93

Kalkulacja kosztów usługi transportowej

Karasińska Anna

2011

94

Rozrachunki z tytułu dostaw w rachunkowości przedsiębiorstwa

Bożek Justyna

2011

95

Sprawozdawczość w jednostce budżetowej na przykładzie KP PSP w Kartuzach

Zaworska Marzena

2011

96

Wycena i ewidencja środków z funduszy unijnych w Państwowym Szkolnictwie Wyższym

Kosik Beata

2011

97

Rozliczenie kosztów pośrednich produkcji w przedsiębiorstwie

Kłosińska Urszula

2011

98

Wpływ metod finansowania środków trwałych na wynik finansowy

Rybakowska Iwona

2011

99

Przedsiębiorstwo w systemie podatku od towarów i usług

Cieszyńska Elżbieta

2011

100

Opodatkowanie transakcji transgranicznych w przedsiębiorstwie

Herbasz Agnieszka

2011

101

Rachunkowość dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego

Pinker Aneta

2011

102

Korekty wartości aktywów według prawa bilansowego

Paruch Małgorzata

2011

103

Rachunek kosztów przedsiębiorstwa produkcyjnego

Juchniewicz Marzena

2011

104

Pomiar i ewidencja utraty wartości aktywów trwałych

Łukowicz Natalia

2011

105

Wycena i ewidencja rezerw w rachunkowości

Matyśkiewicz Aleksandra

2011

106

Rachunkowość połączeń spółek kapitałowych

Miszka Magdalena

2011

107

Wycena i ewidencja aktywów trwałych na przykładzie przedsiębiorstwa Torus

Rossal Marta

2012

108

Kalkulacja kosztów wytworzenia wyrobu w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie Browaru Amber

Szagała Krzysztof

2012

109

Wartość firmy w prawie bilansowym i podatkowym

Poznańska Emilia

2012

110

Gminna gospodarka budżetowa

Cieszyńska Justyna

2012

111

Rachunkowość i sprawozdawczość samorządowej jednostki budżetowej na przykładzie Zespołu Szkół w Parchowie w latach 2008-2010

Las Janina

2012

112

Kontrola podatkowa przedsiębiorcy

Naschke Małgorzata

2012

113

Rachunkowość i sprawozdawczość państwowej jednostki budżetowej

Banaszak Agnieszka

2012

114

Koszty w ujęciu bilansowym i podatkowym

Turzyńska Michalina

2012

115

Rachunkowość dochodów i wydatków budżetowych w gminie Konarzyny

Miszewska Bożena

2012

116

Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

Szuta Joanna

2012

117

Wpływ metod finansowania środków trwałych na wynik finansowy i podatkowy w Admiral Boats SA

Zielonka Kamila

2012

118

Wycena i ewidencja działalności oświatowej w gminie

Małgorzata Szultka

2013

119

Rachunkowość funduszy unijnych w przedsiębiorstwie na przykładzie NSPW „GRONO”

Agata Pellowska-Rzepa

2013

120

Wycena i ewidencja operacji budżetowych w gminie na przykładzie Gminy Cedry Wielkie

Karolina Florkowska

2013

121

Budżet zadaniowy w działalności inwestycyjnej samorządowej jednostki budżetowej

Dorota Wałuszko

2013

122

Sprawozdawczość finansowa- spółek obrotu publicznego branży- odzieżowej na podstawie spółek LPP S.A. oraz Silvano Fashion Group S.A.

Anna Pietraszun

2013

123

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa samorządowej jednostki budżetowej

Joanna Kosuda

2013

124

Budżet jako narzędzie gminne polityki społecznej

Katarzyna Szulfert

2013

125

Rachunkowość źródeł finansowania przedsiębiorstwa na przykładzie firmy CMT Chojnice sp. z o.o.

Magdalena Sikorska

2013

126

Konsolidacja sprawozdań według uregulowań krajowych i międzynarodowych

Magdalena Gęsek

2013

127

Wycena i ewidencja podatku odroczonego w przedsiębiorstwie

Małgorzata Gotowicz

2013

128

Analiza systemu emerytalnego w Polsce i kierunki jego modyfikacji

Katarzyna Piór

2013

129

Rachunkowość działalności inwestycyjnej gminy

Renata Mitkowska

2013

130

Rachunek kosztów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnych w Polsce

Dorota Ilczuk

2013

131

Przedsiębiorstwo w polskim systemie podatkowym

Joanna Pawłowska

2013

132

Rachunkowość w gospodarce budżetowej gminy

Małgorzata Formela

2013

133

Rachunek kosztów w samorządowym zakładzie budżetowym

Magdalena Jarzombek

2013

134

Wynagrodzenie jako podstawowy element kosztów pracy na podstawie sieci aptek w latach 2010-2012

Magdalena Grabowska

2013

135

Rachunkowość i sprawozdawczość państwowych jednostek budżetowych

Zaborowska Dorota

2013

136

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w gminie

Kiczkieruk Magdalena

2013

137

Kontrola finansowa w samorządowej jednostce budżetowej na przykładzie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża

Chodkowska Katarzyna

2013

138

Rachunkowość jako źródło analizy finansowej przedsiębiorstwa

Rumel-Czarnowska Martyna

2013

139

Rachunkowość i sprawozdawczość państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Renata Guzińska

2014

140

Organizacja rachunkowości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Anna Raszczyk

2014

141

Transakcje transgraniczne w rachunkowości przedsiębiorstwa

Sandra Jozajtis

2014

142

Rachunkowość i sprawozdawczość powiatowej jednostki budżetowej

Martyna Neubauer

2014

143

Rachunkowość i sprawozdawczość samorządowych instytucji kultury

Małgorzata Smug

2014

144

Rachunkowość funduszy unijnych w przedsiębiorstwie

Katarzyna Osińska

2014

145

Gmina w systemie podatkowym

Katarzyna Hinc

2014

146

Wycena i ewidencja zapasów w przedsiębiorstwie handlowym

Dominika Łożyńska

2014

147

Skonsolidowana sprawozdawczość przedsiębiorstwa produkcyjnego

Krystyna Makarska

2014

148

Rachunkowość podatkowa w spółdzielni mieszkaniowej

Joanna Leszczyńska

2014

149

Rachunkowość finansowa i podatkowa transakcji wewnątrzwspólnotowych w przedsiębiorstwie

Katarzyna Zeidler

2014

150

Podatek VAT w rachunkowości przedsiębiorstwa

Izabela Pietruczuk

2014

151

Rachunkowość i sprawozdawczość Powiatowego Urzędu Pracy

Beata Ambroziak

2014

152

Prowadzenie rachunkowości za pomocą systemów informatycznych

Magdalena Zdrojewska

2014

153

Rachunkowość środków trwałych jednostki budżetowej

Aleksandra Wanat

2014

154

Koszty i ich rachunek w oświatowej jednostce budżetowej

Dorota Kiełbicka-Wróbel

2015

155

Podatek VAT w gospodarce finansowej przedsiębiorstwa

Dorota Zabrocka

2015

156

Wykorzystanie polityki amortyzacyjnej w odtwarzaniu środków trwałych

Renata Lebiedź

2015

157

Rachunkowość i sprawozdawczość w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie

Anna Wojtacka

2015

158

Uproszczone formy ewidencji podatkowej oraz podatku dochodowego w małych przedsiębiorstwach

Dorota Jaśkowiec

2016

159

Rachunek kosztów wspomagający decyzje inwestycyjne w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym „KOMPAP” SA

Monika Formela

2015

160

Rachunkowość i sprawozdawczość jednostki budżetowej na przykładzie Aresztu Śledczego w Gdańsku

Marta Rosiak

2015

161

Koszty pracy w oświatowej jednostce budżetowej

Agnieszka Bartosik

2015

162

Rachunkowość funduszy unijnych w województwie samorządowym

Tomasz Kłoss

2015

163

Rachunkowość i sprawozdawczość państwowych jednostek budżetowych na przykładzie Sądu Rejonowego w Lęborku

Alina Guła

2016

164

Wynik finansowy w przedsiębiorstwie komunalnym

Alicja Pilarska

2016

165

Rachunek przepływów pieniężnych jako element sprawozdania finansowego

Emilia Klawikowska

2016

166

Zaprowadzenie ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie stosującym uproszczoną ewidencję podatkową

Magdalena Czernek

2016

167

Rachunkowość dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Angelika Iwa

2016

168

Rachunkowość i sprawozdawczość gminnych jednostek oświatowych

Kamila Synakowska

2016

169

Inwentaryzacja jako element rachunkowości jednostki budżetowej

Weronika Szejba

2016

170

Rachunek kosztów w warunkach produkcji sprzężonej

Paulina Miszka

2016

171

Gminne podatki i opłaty lokalne – aspekt rachunkowy i sprawozdawczy

Karolina Półczyńska

2017

172

Zbilansowana Karta Wyników narzędziem efektywnego zarządzania w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

Adriana Krawczyk

2017

173

Kalkulacja kosztów usługi logistycznej

Katarzyna Warmowska

2017

174

Rachunek kosztów w polityce cenowej hotelu

Marlena Bach

2017

175

Rachunkowość rezerw i rozliczeń międzyokresowych

Ewa Benecka

2017

176

Sprawozdawczość jednostki budżetowej na przykładzie Izby Celnej w Gdyni

Anna Pergoł

2017

177

Wynik finansowy przedsiębiorstwa – ujęcie podatkowe i bilansowe

Rafał Piotrowski

2018

178

Podatek VAT w uproszczonych formach działalności gospodarczej

Aleksandra Stępniewska

2018

179

Rachunkowość podatków i opłat lokalnych w Gminie Smętowo Graniczne

Honorata Dymerska

2018

180

Rachunkowość dochodów i wydatków budżetowych w powiecie Chojnickim

Joanna Modrzejewska

2018

181

Koszty pracy w przedsiębiorstwie Rovese SA

Judyta Formela

2018

182

Rachunkowość obrotu wierzytelnościami w przedsiębiorstwie windykacyjnym

Magdalena Leman

2018

183

Rachunkowość oraz sprawozdawczość w państwowej jednostce budżetowej na podstawie Sądu Rejonowego w Iławie

Monika Święcka

2018

184

Formy ewidencji podatkowo-księgowej przedsiębiorstwa jako element zarządzania finansami przedsiębiorstwa

Karolina Begeza-Barnik

2018

185

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie utylizacyjnym

Karina Grzenkowitz

2018

186

Kalkulacja kosztów najmu w przedsiębiorstwie zarządzającym nieruchomościami

Paula Malek

2018

187

Zastosowanie strategicznej karty wyników w firmie gastronomicznej

Iwona Frost-Żukowska

2018

188

Gminne podatki i opłaty lokalne – aspekt rachunkowy i sprawozdawczy

Karolina Półczyńska

2018

189

Rachunkowość i sprawozdawczość samorządowej jednostki oświatowej – przykład Szkoły Podstawowej nr 1 w Trylu

Maja Boniecka

2018

 

Uwaga: Materiały można wykorzystywać jedynie do celów dydaktycznych w ramach moich zajęć. Pliki zapisane są w formacie Adobe Reader (PDF). Który można odczytać i drukować za pomocą darmowego programu Adobe Reader